ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในอนาคตที่นักการตลาดต้องจับตามอง เมื่อเจาะลึกดูประชากรสูงอายุในไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี 2557 มีสัดส่วน 15% และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 และ 28% ในปี 2574 เป็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี ซึ่งคนกลุ่มนี้มีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างจากคนกลุ่มอื่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทำให้เราทราบว่า  53% ของผู้สูงอายุออกไปทานข้าวนอกบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย 55% เลือกร้านจากรสชาติอาหาร และ 50% มีข้อเสนอแนะให้เมนูมีรูปภาพเพื่อให้อ่านง่าย ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น 73% ชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ปีละ 2-3ครั้ง โดย 50% เลือกที่จะใช้รถส่วนตัวเนื่องจากมีอิสระในการเดินทาง  ส่วนจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อน 71% ปัจจัยภายนอกที่สร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวอันดับแรกคือ ธรรมชาติ  รองลงมา คือ อาหาร และปัจจัยภายในอันดับแรกคือ รู้สึกมีความสุขและสนุก รองลงมาคือ เจอสภาพแวดล้อมแปลกใหม่  การหาข้อมูลการท่องเที่ยวผู้สูงอายุนิยมหาจากช่องทาง Offline มากถึง 65% โดยกว่า 31% ได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาเห็นจากรายการทีวี 18% และในส่วนของช่องทาง Online 35% ผู้สูงอายุนิยมค้นหาทาง Internet 25% ส่วนด้านที่พัก ผู้สูงอายุต้องการที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั้งภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบ ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้เพื่อเป็นแนวทางให้นักการตลาดเตรียมตัววางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มาข้อมูล https://brandinside.asia/insight-aging-society/