1. เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ หรือผู้ประกอบการสินค้าแบรนด์ไทยสำหรับผู้สูงอายุของไทย ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้นำเข้า
    2. ต้องเป็นบริษัทไทยที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
    3. เป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
    4. มีการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
    5. มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในนามนิติบุคคลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
    6. มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการส่งออก เช่น ไม่มีพฤติกรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น