Thirsty Squirrel

New Arriva

ถังกดน้ำดื่มขนาด 3 ลิตร มีก๊อกรูปทรงกระบอกที่เบา สามารถกดน้ำดื่มได้ด้วยนิ้วเดียว (คนชราก็สามารถใช่งานได้ง่าย) มีหลอดน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความเย็นเมื่อต้องการ ออกแบบให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงถึง 48% (เมื่อเทียบกับขนาดขณะใช่งาน) และสามารถล้างทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วน

T: 66 2689 8591
E: info@newarriva.com
W: www.newarriva.com
Thaitrade: