13 มีนาคม 2561

จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในอิตาลี ขณะที่อัตราการเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

       จากรายงานอัตราประชากรในอิตาลีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Istat) แสดงให้เห็นว่า ชาวอิตาเลียนอายุ ยืนขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี ๒๕๖๐ อายุเฉลี่ยของชาวอิตาเลียนอยู่ที่ ๔๕ ปี และอัตราการเกิดต่ำที่สุดในประวัติการณ์ อยู่ที่ ๔๖๔,๐๐๐ ราย ลดลง ๒จากปีก่อนหน้า ซึ่งอัตราอยู่ที่ ๔๗๓,๐๐๐ ราย นับว่าลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ ๙ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งอัตราการเกิดอยู่ที่ ๕๗๗,๐๐๐ ราย ขณะที่ อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ๖๔๗,๐๐๐ ราย เพิ่มขึ้น ๓๑,๐๐๐ รายจากปี ๒๕๕๙ หรือเพิ่มขึ้น ๕.โดยอัตราความแตกต่างระหว่างการเกิดและการเสียชีวิต ติดลบที่ ๑๘๓,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Istat) ยังแสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดลดลง ในพื้นที่ส่วนมากของประเทศ มากที่สุดในแคว้น Lazio (ลดลง ๗%) และแคว้น Marche (ลดลง ๕.%) และมี เพียง ๔ แคว้นเท่านั้นที่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น ได้แก่ แคว้น Molise (+.%) แคว้น Basilicata (+.%) แคว้น Sicilia (+.%) และแคว้น Piemonte (+.%) 

      ทั้งนี้ อัตราประชากรในอิตาลี ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวนประชากรอิตาเลียนลดลงมาอยู่ที่ ๖๐,๔๙๔,๐๐๐ ราย หรือลดลง ๑.๖ ต่อ ประชากร ๑ พันคน (ลดลง ๑ แสนราย หากเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่ง ผู้ที่มีสัญชาติ อิตาเลียน ลดลงมาอยู่ที่ ๕๕,๔๓๐,๐๐๐ ราย (ลดลง ๑๑๓,๐๐๐ รายโดยอายุเฉลี่ยของผู้ชายอยู่ที่ ๘๐.๖ ปี และ ของผู้หญิง ๘๔.๙ ปี (๘๕ ปี ในปี ๒๕๕๙ทำให้ช่องว่าง ระหว่างเพศอยู่ที่ ๔.๓ ปี นอกจากนี้ อัตราประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี) อยู่ที่ ๒๒.(เพิ่มขึ้น ๒.%หากเทียบกับปี๒๕๕๑) ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยระหว่าง๑๕๖๔ปีอยู่ที่๖๔.%และผู้มีอายุน้อยกว่า๑๕ปีมี เพียง ๑๓.ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ อัตราการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติในอิตาลีในปี ๒๕๖๐ อยู่ ที่ ๓๓๗,๐๐๐ ราย (เพิ่มขึ้น ๑๒%) และในทางกลับกัน การย้ายถิ่นของชาวอิตาเลียนไปต่างประเทศอยู่ที่ ๑๕๓,๐๐๐ ราย (ลดลง ๒.%) ต่างกัน ๑๘๔,๐๐๐ ราย (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ ๑๔๔,๐๐๐ ราย)

      จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้สูงอายุ (หรือผู้มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี) ในประเทศอิตาลีมีแนวโน้ม ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นับวันจะมีบทบาทต่อสังคมอิตาลีมากขึ้น เรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีกำลังการซื้อ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่สามารถสร้าง รากฐานหรือมีรายได้ที่มั่นคง ต้องการความสะดวกสบาย ความปลอดภัย สินค้าที่มีคุณภาพสูง และห่วงใยต่อ สุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะผลักดันสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าสำหรับผู้สูงวัย เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในอิตาลี ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษารูปแบบ สำรวจรสนิยมและ พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้าตามความต้องการ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าการ ส่งออกสินค้าในอนาคต 


author

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ เมืองมิลาน

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ