13 มิถุนายน 2561

ส่องตลาดผลิตภัณฑ์น้ํานมข้าวและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในอินโดนีเซีย

ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในอินโดนีเซีย 
        ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวในอินโดนีเซียส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ยังไม่มีการผลิตในประเทศเพื่อวางจำหน่ายในประเทศ โดยอินโดนีเซียทำการผลิตเพียงน้ำนมโค และน้ำนมถั่วเหลือง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลายให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ถึงแม้ผู้บริโภคระดับกลำง-สูงในอินโดนีเซียปัจจุบันตระหนักถึงสุขภาพมากขึ้น แต่ประชาชนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ยังคำนึงถึงราคาของสินค้ามากกว่าประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใส่ใจด้านสุขภาพมักเลือกบริโภคนม น้ำผลไม้ และชำเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่วางจำหน่ายในอินโดนีเซีย มีดังนี 

1. ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว 
1.1. Australia’s Own Organic Rice Milk เครื่องดื่มน้ำนมข้าวน้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 63,100 รูเปียห์ (ประมาณ 143 บาท ทั้งนี้ผ รลิตภัณเดียวกันที่วางจำหน่ายในออสเตรเลีย มีราคา 43 บาท) 


1.2. PUREHARVEST เครื่องดื่มน้ำนมข้าวน้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 59,600 รูเปียห์ (ประมาณ 135 บาท) 


1.3. V-fit Seven Rice เครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก 7 ชนิดน้ำเข้าจากประเทศไทยขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร ราคา 12,000 รูเปียห์ (ประมาณ 27 บาท)


1.4 Freedom Foods Rice Milk เครื่องดื่มน้ำนมข้าวน้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียขนาดบรรจุ 1 ลิตร ราคา 37,600 รูเปียห์ (ประมาณ 85 บาท)


2. ผลิตภัณฑ์ Hazenut
2.1. Pacific Hazenut น้ำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาดบรรจุ 946 มิลลิลิตร ราคา 83,800 รูเปียห์ (ประมาณ 190 บาท)


3. ผลิตภัณฑ์น้ำนมอัลมอนด์
3.1. Pacific Almond Milk น้ำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกำ ขนำดบรรจุ 946 มิลลิลิตร รำคำ 83,700 รูเปียห์ (ประมาณ 189 บาท)


3.2. Natur-a almond น้ำเข้าจากประเทศแคนาดาขนาดบรรจุ 946 มิลลิลิตร ราคา 53,800 รูเปียห์ (ประมาณ 121 บาท)


3.3. Australia’s OWN organic almond milk น้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 68,700 รูเปียห์ (ประมาณ 155 บาท)


3.4. Shoei Almond น้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 90,900 รูเปียห์ (ประมาณ 205 บาท)


3.5. Sanitarium So Good Almond milk น้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 56,100 รูเปียห์ (ประมาณ 127 บาท)


4. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโอ๊ต
4.1. Pacific Oat น้ำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาดบรรจุ 946 มิลลิลิตร ราคา 79,600 รูเปียห์ (ประมาณ 180 บาท)


4.2. Pureharvest Oat น้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 58,200 รูเปียห์ (ประมาณ 131 บาท)


5. ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง
5.1. Pacific Select Soy น้ำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ขนาดบรรจุ 946 มิลลิลิตร ราคา 68,000 รูเปียห์ (ประมำณ 154 บาท)


5.2. Australia’s Own Organic Soy milk น้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 51,300 รูเปียห์ (ประมาณ 116 บาท)


5.3. Homesoy น้ำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 30,200 รูเปียห์ (ประมาณ 68 บาท)


5.4. V-SOY Multi-Grain น้ำเข้าจากประเทศไทย ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 32,000 รูเปียห์ (ประมาณ 72 บาท)


5.5. Sanitarium So Good ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 45,300 รูเปียห์ (ประมาณ 102 บาท)5.6. Lactosoy น้ำเข้าจากประเทศไทย ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร ราคา 10,200 รูเปียห์ (ประมาณ 23 บาท)


5.7. Soy up soya น้ำเข้าจากประเทศเกาหลี ขนาดบรรจุ 310 มิลลิลิตร ราคา 9,600 รูเปียห์ (ประมาณ 21 บาท)


5.8. Yonsei Almond & Pind Nuts soymilk น้ำเข้าจากประเทศ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ราคา 8,300 รูเปียห์ (ประมาณ 18 บาท)


5.9. Drinho susu kacang soya ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร ราคา 21,500 รูเปียห์ (ประมาณ 48 บาท)


5.10 Soyfresh Soya milk ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร ราคา 9,500 รูเปียห์ (ประมาณ 21 บาท)


5.11 Hershey’s Soyfresh ขนาดบรรจุ 236 มิลลิลิตร ราคา 15,800 รูเปียห์ (ประมาณ 35 บาท)


โอกาสของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมข้าวในอินโดนีเซียส่วนใหญ่นeเข้าจากต่างประเทศ ยังไม่มีการผลิตในประเทศเพื่อวางจำหน่ายในประเทศ ปัจจุบันมีตัวเลือกในตลาดน้อย ในปริมาณไม่มาก ยังไม่จำหน่ายอย่างแพร่หลายทั่วไป
อุปสรรคของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
1. สินค้ำมีวำงจ้ำหน่ำยตำมซุเปอร์มาร์เก็ตระดับสูงเท่านั้น เช่น The Food Hall, Farmer Markets, LOTTE Mart และ RANCH Market
2. สินค้าที่วำงจำหน่ายน้ำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาค่อนข้างสูง
3. ผู้บริโภคชาวอินโดนีเซียนิยมบริโภคสินค้าที่มีราคาถูก
4. ประชากรสนใจเครื่องดื่มน้ำนมข้าวแบบผงมากกว่าแบบพร้อมดื่ม เนื่องจากสามารถเก็บรักษาได้นาน
5. กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใส่ใจการบริโภคเพื่อสุขภาพมากนัก
6. กฎระเบียบการนำเข้าอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียที่เข้มงวด
7. สินค้ายังคงใหม่สำหรับผู้บริโภค ต้องทำการตลาดอย่างหนักเพื่อให้สามารเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
8. ผู้บริโภคเลือกสินค้าทดแทนที่ผลิตในประเทศ และมีราคาถูกมากกว่าเช่น นมสด และนมถั่วเหลือง

บทสรุป
แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอินโดนีเซียจะเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอินโดนีเซีย ปัจจัยสำคัญมาจากจำนวนประชากรของอินโดนีเซียที่มีจำนวนมาก เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากในอินโดนีเซีย ได้แก่ ชา และกาแฟ ทั้งแบบบรรจุกล่องและขวดพลาสติกพร้อมดื่ม ซึ่งงผู้บริโภคยังคงเลือกบริโภคสินค้าที่มีราคาถูก และหาซื้อสะดวกได้ตามท้องตลาด
เครื่องดื่มน้ำนมข้าวที่ว่างจำหน่ายในอินโดนีเซียนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลาง – สูง รวมทั้งไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มน้ำนมข้าวในประเทศเพื่ออธิบายทั้งคุณประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภคได้รับทราบ
สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทยที่วางจำหน่ายอินโดนีเซีย ได้แก่ วีซอย และแลคตาซอยหากต้องการเจาะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย ผู้ประกอบการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด ซึ่งอินโดนีเซียมีการแก้ไขกฎระเบียบบ่อยครั้ง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ที่นิยมการบริโภคสินค้าที่มีราคาถูก กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพยังคงเป็นส่วนน้อย ดูได้จากยอดขายของสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทันสมัยทั่วประเทศ
-----------------------------------------
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ต้า
เมษายน 2561


author

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ