19 มีนาคม 2561

อิสราเอลพัฒนาหุ่นยนต์แก้เหงาให้ผู้สูงอายุ

ไม่มีใครหลีกเลี่ยงการเข้าสู่วัยชราได้ แต่การท่ีจะเป็นคนชราซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และไม่รู้สึกเหงาเดียวดายสามารถเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล 

บริษัท start-up ของประเทศอิสราเอล Intuition Robotics ประกาศแจ้งถึงการให้ งบประมาณสนับสนุนจานวนกว่า 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Toyota Research Institute สาหรับการ พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมซึ่งใช้ องค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านหุ่นยนต์กาลังสร้างความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายจาก ความจริงที่ว่าโลกกาลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว มีหุ่นยนต์หลายหมื่นตัวได้ถูกผลิตและใช้ งานในด้านเกี่ยวกับทางการแพทย์ ยา และการพยาบาลในหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม Intuition Robotics มีมุมมองความคิดที่แตกต่าง โดยการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ ELLI – Q เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านอารมณ์ของ ผู้สูงอายุนั่นคือความเหงา 

นาย Dor Skuler (CEO and cofounder ของ Intuition Robotics) ระบุว่าทุกวันนี้ประชากร ในโลกเข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างรวดเร็ว สัดส่วนของประชากรซึ่งจะย่างเข้าอายุ 65 ปี หรือมากกว่ามีอัตราการ เติบโตถึงร้อยละ 30 และถ้าตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอายุของประชากรในประเทศตะวันตกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 86 – 87 ปี และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และถ้าประชากรกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีสุขภาพดีแต่อยู่ 

ในภาวะโดดเดี่ยว อาจทาให้เกิดภาวะทางจิตใจ ซึมเศร้า และเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ นาย Skeler ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่าประชากรในกลุ่มวัยสูงอายุจะไม่ค่อย proactive แต่จะเป็นลักษณะ reactive และมักชอบความ คุ้นชินกับกิจวัตรประจาวันที่ทาเป็นประจา และยากที่จะปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ ดังนั้น Intuition Robotics จึงกาหนดเป้าหมายเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงระหว่างวันให้ผู้สูงวัยเพื่อทาให้การ ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน 

ทั้งน้ี หุ่นยนต์ ELL – Q ไม่ได้ถูกดีไซน์เพื่อให้มีลักษณะภายนอกเหมือนกับบุคคล โดยมี รูปร่างคล้ายกับแก้วน้าสองใบวางประกบกันโดยหันหน้าในทิศทางตรงกันข้ามกันและเชื่อมต่อกันเป็นร่าง เดียวกัน ไม่มีหน้า ไม่มีแขนและขา อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ELL – Q ทาให้ดูมีชีวิตและมี พลัง โดยจะทางานร่วมกับอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท touch screen และผู้สูงอายุสามารถส่ือสาร กับหุ่นยนต์ ELL – Q ผ่าน touch screen Intuition Robotics ระบุว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวได้ถูกออกแบบมา เป็นเพศหญิง เนื่องจากผลการสารวจพบว่าผู้สูงวัย เพศหญิงชอบหุ่นยนต์ที่เป็นเพศหญิงมากกว่า ในส่วน ผู้สูงวัยเพศชายยังสับสนชี้ชัดไม่ได้ ทั้งนี้ หุ่นยนต์เพศ หญิงสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีและปลอดภัย อย่างไร ก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงค์จะออกแบบหุ่นยนต์ ELL – Q ให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์จนเกินไปนัก สาหรับ การใช้งาน เมื่อกดปุ่มเปิดระบบการใช้งานหลัก จะ ปรากฏไฟส่องสว่างขึ้นที่ศีรษะหุ่นยนต์ ELL – Q ทา

ให้หุ่นยนต์ดูมีชีวิตขึ้น และถ้ามีข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ touch screen จะทาให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวศีรษะไปมา ได้ และสามารถสื่อสารกับผู้สูงอายุ เช่น แจ้งว่ามี file message หรือ file รูปภาพ วีดีโอ ขึ้นมาที่จอ touch screen และจะสื่อสารว่าต้องการดู file ภาพหรือไม่ ทั้งนี้ หุ่นยนต์ ELL – Q สามารถจาบุคคลในภาพนั้นได้ และแจ้งว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ส่ง file ภาพดังกล่าวมาให้ด้วย การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์กับผู้สูงอายุจะทาให้ไม่ รู้สึกเหงาและเดียวดายจากการอยู่ที่บ้านเพียงลาพัง

นาย Skuler แจ้งว่าหุ่นยนต์ ELL – Q สามารถก้มศีรษะเล็กน้อยเพื่อเป็นการขอโทษเมื่อไม่

สามารถเข้าใจที่ผู้สูงอายุสั่งการ และถ้าหุ่นยนต์กาลังใช้ความคิด จะเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยและไฟส่องสว่าง บริเวณหน้าจะค่อยๆ จางลง นอกจากนี้ หุ่นยนต์ ELL – Q สามารถตัดสินใจในการบรรเลงเพลงให้ผุ้สูงอายุได้ ด้วยตัวเอง ที่สาคัญหุ่นยนต์ ELL – Q จะศึกษารูปแบบพฤติกรรมของผู้สูงอายุ และเริ่มให้คาแนะนาในการทา กิจกรรมต่างๆ เมื่อถึงเวลาอันควร เช่น จะถามผู้สูงอายุว่าอยากจะฟังเพลงหรือไม่ แนะนาผู้สูงอายุว่าน่าจะไป

 ท่องเที่ยวได้แล้ว และถ้าข้อเสนอแนะของหุ่นยนต์ในการเปิดเพลงให้ผู้สูงอายุฟังได้รับการตอบรับและยอมรับ ในเวลา 10.00 น. ของเมื่อวาน หุ่นยนต์ ELL – Q จะเรียนรู้ที่จะเสนอการเปิดเพลงในช่วงเวลาดังกล่าวอีก ในวันต่อไป และถ้าผู้สูงอายุเห็นด้วยกับข้อเสนอของหุ่นยนต์ที่ให้มีการเดินเล่นหลังจากการฟังดนตรี หุ่นยนต์ก็

 จะเชื่อมต่อกิจกรรมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ นาย Skuler ให้ข้อมูลว่า Intuition Robotics อยู่ระหว่างช่วงทดลองทดสอบระบบ การใช้งานของหุ่นยนต์ ELL – Q ในประเทศอิสราเอลและสหรัฐฯ โดยมีหุ่นยนต์ ELL – Q ใช้งานอยู่หลาย แห่งแต่อยู่ในช่วงระยะเวลา

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆท่ีปรากฏ เป็ นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็ นไปเพอื่ วัตถปุ ระสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผ้สู นใจเท่าน้ัน โดยสานักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงเทลอาวีฟรัฐอิสราเอลจะไม่รับผดิ ชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด 


author

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ