fbpx
preloader

Aging Market Access: AMA

Home > Aging Market Access: AMA

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสําหรับผู้สูงอายุ  Aging Market Access: AMA
เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าสําหรับผู้สูงอายุ และสร้างช่องทางการตลาดและโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการของไทย โดยคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 20 แบรนด์ ในการเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ออกแบบและผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดผู้สูงอายุ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโดยยกระดับคุณภาพของการผลิตสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจาะลึกแนวโน้มข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุแบบเข้มข้น รวมไปถึงให้คําปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แบบตัวต่อตัว เพื่อให้ท่านสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินธุรกิจในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน