preloader

ใบสมัครโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)

Home > ใบสมัครโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)

ใบสมัครโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)

รับสมัครผู้ประกอบการ (สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์) สำหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)” ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรม กำหนดจัด ณ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ และขอยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบสมัครนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าและผู้สมัครรายที่ 2 ในฐานะผู้แทนบริษัท/หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับรูปแบบและแบรนด์สินค้า ต้องการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ โดยข้าพเจ้าและผู้สมัครรายที่ 2 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมย่อยต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA) ได้อย่างต่อเนื่องและครบทุกกิจกรรม ทุกครั้ง และมีความรับผิดชอบในการทำแบบฝึกหัดและงานต่างๆ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญมอบหมาย

กำหนดการ

ปัจจุบัน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

26 เมษายน 2564
ปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น.)

27 เมษายน 2564
คณะกรรมการคัดกรองใบสมัครคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และประกาศผลการคัดกรองและนัดหมายนำเสนอแผนฯ

28 เมษายน 2564
กิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและให้คำปรึกษารายบริษัท

30 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

5 พฤษภาคม 2564
พิธีเปิด กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 1 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

6 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท ครั้งที่ 1

12 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

13 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท ครั้งที่ 2

20 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท ครั้งที่ 3

21 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2564
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าต้นแบบ

4 สิงหาคม 2564
กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 3 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

5 สิงหาคม 2564
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท ครั้งที่ 4

18 สิงหาคม 2564
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท ครั้งที่ 5: การนำเสนองานต่อหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒและรับข้อชี้แนะ พิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตร และประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ

สิงหาคม 2564
จัดทำคู่มือประกอบการนำเสนอสินค้าต้นแบบ

ใบสมัครโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)
0% Complete
1 of 3
Maximum upload size: 10MB

ข้อมูลผู้สมัคร

ผู้สมัคร 1

ผู้สมัคร 2