New Challenger

รัฐบาลจีนมุ่งเน้นที่จะ แก้ปัญหาผู้สูงอายุล้นเมือง ในขณะเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนการพัฒา อาชีพของผู้สูงอายุ และการสร้างระบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

Amphan ถ่านดูดกลิ่นที่สร้างจากภูมิปัญญาไทย

การหกล้ม อุบัติเหตุยอดฮิตในวัยเกษียณ

แนวโน้มการตลาดสินค้าผู้สูงอายุในออสเตรเลีย

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register