การเลือกพรรณไม้และการใช้ต้นไม้สำหรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

How to choose plants and use them for a better living of the seniors

การเลือกพรรณไม้และการใช้ต้นไม้สำหรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

            หลายการศึกษาในต่างประเทศและในไทย ชี้ให้เห็นอิทธิพลของวิวธรรมชาติต่ออารมณ์ ความรู้สึก และรวมถึงภาวะซึมเศร้า โดยพบว่าวิวธรรมชาติจะก่อให้เกิดอารมณ์ทางด้านบวก ลดความกลัว ลดความวิตกกังวลช่วยป้องกันหรือลคความเครียด และส่งผลต่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยซึมเศร้าให้ดีขึ้นได้

การใช้ต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆและการดูแลต้นไม้เป็นกิจกรรมยามว่าง

การเห็นต้นไม้ ไม่ว่าเป็นการมองเห็นวิวธรรมชาติภายนอกบ้าน การได้เห็นภาพของวิวธรรมชาติหรือแม้แต่วีดิทัศน์ที่เป็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆ สามารถช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้ โดยประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

ส่วนแรก คือ ในบ้านของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าควรมีการนำต้นไม้มาปลูกและตกแต่งในมุมต่างๆให้ได้มากที่สุด การตกแต่งผนังห้องต่างๆ ด้วยภาพวิวทิวทัศน์ที่มีองค์ประกอบของต้นไม้และธรรมชาติ รวมไปถึงการจัดสวนทั้งในบ้านและนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นสวนหน้าบ้านหรือกลางบ้าน เพื่อเป็นมุมและพื้นที่ที่ให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสหรือแม้แต่เห็นต้มไม้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของบ้านจะทำให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความเครียด และลดภาวะซึมเศร้า

ส่วนที่สอง ควรมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้ดูแลต้นไม้เป็นกิจกรรมยามว่างโดยเป็นมุมให้ผู้สูงอายุได้นำต้นไม้มาดูแล ได้มีการรดน้ำตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ ใช้เวลาว่างกับการดูแลต้นไม้ที่ชอบ จะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ฟุ้งซ่าน ไม่รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว และจะมีส่วนช่วยทำให้ลดอาการซึมเศร้าลงได้

ส่วนสุดท้าย  คือ ควรมีพื้นที่สวนบริเวณหน้าบ้านหรือกลางบ้านและควรเพิ่มที่นั่งพักภายนอก หรือจัดเป็นมุมที่แตกต่างกันให้เลือกนั่งได้ตามอารมณ์ ซึ่งที่นั่งควรมีขนาดความสูงอย่างน้อย 45-47.5 เซนติเมตร ให้ลุกนั่งสะดวกและมีที่เท้าแขนทั้งสองข้างช่วยพยุงให้ลุกขึ้นง่าย หากผู้สูงอายุใช้ไม้เท้าหรือมีผู้ช่วยในการเดิน ที่สำคัญควรเผื่อระยะทางเดินด้วย

นอกจากนี้ในบริเวณสวนดังกล่าว ควรมีการเลือกใช้พรรณไม้ที่สามารถกระตุ้นรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆได้ เช่น การปลูกดอกไม้ส่งกลิ่นหอมในบริเวณที่ผู้สูงอายุทำกิจกรรม การเลือกใช้พรรณไม้ต่างขนาดหรือรูปทรง สร้างเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่นั้นๆ การปลูกพืชผักสวนครัวให้ผู้สูงอายุได้ฝึกกล้ามเนื้อมือในการทำงานอยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งควรคำนึงถึงระยะทางที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้และระดับการใช้งานของพื้นที่เหล่านั้นให้มีความเหมาะสม ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป

ข้อควรระวัง การเลือกใช้พรรณไม้ในการตกแต่ง

  • ไม่ควรเลือกชนิดที่มีหนามแหลมหรือมีพิษ ที่สร้างอันตรายให้กับผู้สูงอายุได้
  • การจัดวางกระถางต้นไม้จะต้องไม่วางแขวนขวางเส้นทางเดิน หรือการวางบนชั้นวางที่สูงอาจมีโอกาสในการตกลงมาสร้างความอันตรายแก่ผู้ใช้งาน
  • หากต้องการติดตั้งแขวนลอย อุปกรณ์ควรมีความแข็งแรง ปลอดภัย เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการติดตั้ง

How to choose plants and use them for a better living of the seniors

Many studies both in Thailand and abroad have pointed out that natural views have an impact on the emotions, feelings and depression of people. They found out that natural views cause positive emotions, reduce fear, anxiety and stress and help alleviate the condition of patients with depression.

Using plants in spaces and caring for them as a hobby

Looking at trees, whether it’s looking at them outside of the house,  looking at a picture of nature or looking at videos of natural views, can reduce stress and depression. Here are the three ways to use plants to improve seniors’ life.

Firstly, in the house of the seniors with depression, there should be as many plants as possible in many corners. This can be done by decorating the walls with pictures of natural landscape that consists of trees and nature and having a garden both indoor and outdoor, whether it’s front garden or back garden. This allows the space for the seniors to feel and see the plants in any area of the house, making them feel relaxed and reducing stress and depression.

Secondly, there should be a space where the seniors get to care for the plants as a hobby. In this area, they can water the plants and trim their branches. Spending time with the plants that they like can help distract them, make them feel less lonely and relieve depression.

Lastly, there should be a garden in front of the house or within the house, as well as an outdoor sitting area or different spots for them to chill. The seats should be at least 45-47.5 centimetre tall and facilitate the movement of the users like having armrests that help support them when they get up. If the seniors use a cane or an assistant in walking, the time required to get to the area should also be considered.

Moreover, the plants in the garden should be able to stimulate sensory perception. For example, there should be flagrant flowers in the areas where the seniors do activities. The plants should be of different size and shape to create uniqueness to that area. And there should be a vegetable garden so that the seniors can exercise their muscles while working in the garden. It is important to consider the distance that the seniors can travel and the level of usage of those areas, which shouldn’t be too high or too low.

Cautions for choosing plants for decoration

  • Plants should not have poison or spines that can harm the seniors.
  • The plant pots should not be in the way of the passage and should not be on a high shelf, which can fall on people passing by
  • If you want to install a suspension, the equipment should be strong, safe and of good quality

 

(download pdf. file: https://drive.google.com/file/d/136v5FdzzCldg61yw3miURIUm8reMAGnL/view?usp=sharing )

(download pdf. file: https://drive.google.com/file/d/1Rtp0ROwdCB6aSAj3vyx_qSRx2CBlv_kf/view?usp=sharing )

209 views Facebook YouTube Email

มหัศจรรย์แห่งสี ในการเยียวยาผู้สูงอายุ

อดอาหารมื้อเช้าก็ทำให้ผมร่วงได้

เครียดสะสม ภาวะอันตรายที่อาจทำลายสุขภาพได้

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register