การดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

How the Dutch government takes care of their seniors

     

การดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

            ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งกลุ่มในสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และบทบาททางสังคม แต่ตราบใดที่ผู้สูงอายุยังมีสุขภาพดี ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง แค่ต้องการพื้นที่ที่มีการออกแบบตรงตามไลฟ์สไตล์

สำหรับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย และสถานพยาบาลตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง (Municipality) แม้ว่าปัจจุบันจะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลสูงวัยนอกระบบอย่างต่อเนื่อง

โดยเทศบาลเมืองมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างอิสระและสามารถมีส่วนร่วมในสังคมให้ได้นานที่สุด ซึ่งจะพิจารณาศักยภาพของผู้สูงอายุว่ามี ข้อจํากัดหรือยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด

ภายใต้พระราชบัญญัติการประกันสุขภาพ (Zorgverzekeringswet) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อาศัยที่บ้านไปจนถึงหลังการเข้ารับการรักษา ซึ่งจะทําให้ผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ประกันตนมีขอบเขตมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

โดยจะได้รับการรักษาพยาบาลที่บ้าน รวมถึงการดูแลส่วนบุคคล เช่น การช่วยเหลือเรื่องการซักผ้า พยาบาลประจําเขต ซึ่งจะมีหน้าที่จัดการการดูแลดังกล่าว โดยจะมีการประเมินการดูแลและจัดทําแผนการดูแลร่วมกันภายใต้แพคเกจการดูแลพื้นฐาน ส่วนการดูแลส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือแพคเกจก็จะไม่ได้รวมอยู่ในการให้บริการดังกล่าว

งานหลักของพยาบาลประจำเขต คือ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับเทศบาลเมือง และการประสานงานตามความต้องการการดูแล พยาบาลประจําเขต จะให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในรูปแบบของการรักษาทางการแพทย์ และให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการ และเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในชุมชน

สำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือได้ง่าย มีจุดติดต่อ ประสานงานเพียงจุดเดียว เพื่อการดูแลประสานงานที่สะดวก ทั่วถึง และติดต่อกับผู้ให้บริการด้านอื่นๆโดยตรง

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นจํานวนมาก เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต   ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น อุปกรณ์สําหรับการเปิดปิดม่านอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งแอปพลิเคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นระบบอัตโนมัติภายในบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและพักอาศัยอยู่เพียงลําพังที่บ้านได้นานยิ่งขึ้น

How the Dutch government takes care of their seniors

The seniors are considered a vulnerable group of the society. This is not only because of their health issues but also the change in their behaviours and their roles in the society. But as long as the seniors are healthy, they can live independently by themselves. They just need spaces that can facilitate their lifestyle.

The Dutch government has provided adequate accommodation and hospital for the seniors in order to help them live independently without always relying on other people and have better quality of life. Despite their municipality’s support, nowadays there's still a lack in healthcare personnel that can provide constant care for the seniors.

The municipalities have the duty to make sure the citizens can live independently and participate in the society as long as they can. They have to assess the potential of the seniors whether they have any limitations or how much they can take care of themselves.

The Dutch healthcare law is responsible for the well being of the seniors, from their life at home to their medical treatment, allowing the healthcare providers and insurers to
provide a more comprehensive service for the seniors.

They will receive medical treatment at home and personal care such as help with laundry and district nurses who will take care of such services. Together, they will assess the care and create a care plan within the basic treatment package. Any further service beyond such a package will not be included in the package.

The main duties of the district nurses include providing elderly care in many aspects and coordinating with the municipality or as requested. District nurses give assistance and support in forms of medical treatment, welfare and accommodation for people in the community.

People can easily access help since there is only one coordination spot to give a convenient, thorough and direct service to people.

Besides, there is development for many applications to improve the quality of life of the citizens, especially the seniors, and to facilitate their lives with technology like a gadget for closing and opening the curtains automatically. Most applications will have an automatic home system so that the seniors can stay at home and live independently longer.

 

(Download pdf. file: https://drive.google.com/file/d/1bVMtX94OjG1MCQcCuOzhPrmPmtEZpNGY/view?usp=sharing )

(Download pdf. file: https://drive.google.com/file/d/1q6K3Zv6Xa_igWKbxgYYz0uJlTFRv6IUr/view?usp=sharing )

221 views Facebook YouTube Email

มหัศจรรย์แห่งสี ในการเยียวยาผู้สูงอายุ

อดอาหารมื้อเช้าก็ทำให้ผมร่วงได้

เครียดสะสม ภาวะอันตรายที่อาจทำลายสุขภาพได้

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register